Przedszkole nr 30 w Bytomiu

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW , KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W REŻIMIE SANITARNYM

 

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 30 w Bytomiu przedstawia Państwu zasady funkcjonowania przedszkola w okresie zachorowania na COVID-19 i wprowadzonym reżimem sanitarnym zabezpieczającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowanków w/ w placówce

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 2. W oddziale przedszkolnym może przebywać dwunastoosobowa grupa dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2, gdzie przypada 4 m2 powierzchni sali na każde jedno dziecko, jako minimalna powierzchnia pomieszczenia do zabawy, odpoczynku i zajęć .

 3. W jednym oddziale przedszkolnym dzieci przebywają w jednej i stałej sali.

 4. Do oddziału przedszkolnego przyporządkowani są na stałe nauczyciele, by zachować stałość i bezpieczeństwo kontaktu.

 5. Organizacja zajęć i zabawy w oddziałach przedszkolnych są tak zorganizowane, aby zapobiec przemieszczaniu się dzieci między oddziałami w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

 6. Dzieci z danych oddziałów przedszkolnych są przyjmowane i odbierane do/z placówki w odstępach czasowych, tak, aby nie miały ze sobą styczności (możliwa styczność w ramach jednej grupy).

 7. Opiekunowie dzieci przyprowadzanych do placówki muszą być zaopatrzeni w maseczkę
  i rękawiczki oraz stosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

 8. Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji tj.: katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej/równa 37oC, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane złe samopoczucie.

 9. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji, które na wejściu zauważy pracownik placówki jest wskazaniem do nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

 10. Dzieci wprowadzane są do placówki pojedynczo.

 11. W przypadku, gdy przy drzwiach placówki pojawi się więcej niż dwoje dzieci, należy czekać na wejście do placówki w odpowiednich odstępach - 2 m lub więcej.

 12. Rodzice/opiekunowie powinni stosować się do zasad utrzymywania braku kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do placówki.

 13. Rodzice, przyprowadzając dziecko, przekazują informację o jego stanie zdrowia pracownikowi przedszkola w wyznaczonym miejscu klatki schodowej przedszkola ograniczonym szafką. Rodzice nie wchodzą do dalszej części przedszkola i szatni.

 14. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

 15. Opiekunowie w sytuacji konieczności wejścia do budynku zobowiązani są do użycia środka dezynfekującego, znajdującego się w przedsionku placówki, w założonych maseczkach i w rękawiczkach (dezynfekcja rękawiczek).

 16. Przy przyjmowaniu dziecka do placówki pracownik (zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki) sprawdza stan samopoczucia dziecka, pyta je o samopoczucie, bada termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka, pyta rodzica/opiekuna o ogólny stan zdrowia dziecka, o możliwe wystąpienie zagrożenia w domu, powołując się na oświadczenie o niezatajaniu informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

 1. Oświadczenie o niezatajaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/opiekun wypełnione przedkłada do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce .

 2. Pracownik udaje się z dzieckiem do szatni w celu zdjęcia ubrania wierzchniego a następnie idzie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą.

 3. Pracownik przekazuje dziecko wprowadzając go do sali nauczycielowi właściwego oddziału
  i wychodzi, ograniczając kontakt z innym personelem.

 4. Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani jakichkolwiek rzeczy z domu (w tym biżuterii).

 5. Rzeczy na zmianę potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek, który może zostać odkażony w szatni. Rzeczy mają być pozostawione w indywidualnych szafkach dzieci.

 6. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w placówce. Niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.

 7. Dzieci odbierane są po uprzednim zawiadomieniu pracownika przedszkola o przybyciu rodzica/opiekuna w szatni. Dzieci wołane są pojedynczo.

 8. Przy odbieraniu dziecka stosowane są te same procedury, co przy przyjmowaniu dziecka.

 9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez OSOBY ZDROWE.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA W GRUPIE

 

W sali przebywają dzieci w ilości odpowiednio dostosowanej do wytycznych- ilości dzieci na metr kwadratowy - 1 dziecko na 4 m2, w ilości nie większej niż 12 dzieci + 2 w jednej sali.

 1. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie oraz higienicznego korzystania z zabawek i sprzętów w sali.

 2. W pierwszym dniu opieki nad dziećmi nauczyciele tworzą tzw. „kontrakt” dotyczący bezpieczeństwa i higieny osobistej dziecka i grupy (przy pomocy makiet) i zasady jego przestrzegania. „Kontrakt” dotyczy między innymi higieny zabawy, spożywania posiłków, wykonywania czynności fizjologicznych, mycia rąk, itd.

 3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni:

 • Dzieci myją ręce po każdorazowej wizycie w toalecie .

 • Nauczyciele dbają o przestrzeganie zakazu brania przez dzieci zabawek do ust z należytą starannością.

 • Zabawki dezynfekowane są każdorazowo po opuszczeniu sali przez ostanie dziecko z grupy razem z innymi sprzętami i powierzchniami.

 • Zabawki oraz sprzęt w sali powinny być ograniczone tylko do ilości niezbędnego minimum, dywany, zabawki pluszowe i tekstylne typu wózki, lalki powinny być usunięte. W sali powinny być tylko i wyłącznie zabawki oraz sprzęt, które można z łatwością umyć, wyprać
  i zdezynfekować. Sprzęt sportowy używany do zabaw należy dokładnie umyć lub zdezynfekować.

 1. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki drzwi, klamki okna, uchwyty szafek, umywalka w toalecie itd.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie: rano przed przyjściem dzieci, w południe, po południu, po wyjściu dzieci.

 2. Sala wietrzona jest jak najczęściej, jednak nie rzadziej niż co 1 godzinę, a w razie potrzeby w czasie zajęć.

 3. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odprowadzone do odrębnego pomieszczenia i odizolowane od reszty dzieci – (sala Smerfów na parterze wyłączona z użytku w reżimie sanitarnym). Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie. Dziecko będzie przebywać pod opieką pracownika przedszkola.

 4. Nauczyciele lub dyrektor komunikuje się z rodzicami/opiekunami drogą telefoniczną. Powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

 5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego podzielonego na sektory, z wykorzystaniem zabaw ruchowych, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.

 6. Zakazuje się korzystania z sprzętu w ogrodzie przedszkolnym ze względu na brak możliwości ich dokładnego zdezynfekowania.

 7. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki.

 

Wyżej wymienione zasady uregulowane są na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz z 04 maja 2020 i zamieszczone w PROCEDURZE DOTYCZĄCEJ ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 30 W BYTOMIU (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19) z dnia 28.05.2020r.

 

 

Na stronie internetowej przedszkola znajdują się procedury, komunikaty i oświadczenia, z którymi należy się zapoznać. Stosowne dokumenty należy podpisać w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci. Dlatego bardzo proszę o przygotowanie swoich pociech do nowej sytuacji, którą zastaną w przedszkolu – zmiany grupy czy ewentualnie zmiany nauczyciela.

 

Przedszkole planuje otworzyć placówkę w dniu 02.06.2020 r., niemniej jednak termin otwarcia jest uwarunkowany sytuacją epidemiczną w mieście (decyzja Prezydenta Miasta Bytomia).

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 30

mgr Beata Halupczok

 

Komunikat Dyrektora

01 czerwca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu