Przedszkole nr 30 w Bytomiu

PROCEDURA DOTYCZĄCĄ ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH

WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 30 W BYTOMIU

 

 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19)

 

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

PROCEDURA

ANEKS NR 1

ANEKS NR 3

ANEKS NR 2

Szanowni rodzice !

 

1.09.2020r. rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Organizację pracy placówki dostosowaliśmy

do wytycznych MEN, GIS, MZ zgodnie z opracowanymi procedurami w reżimie sanitarnym.

 

Zasady funkcjonowania przedszkola w okresie zachorowania na COVID-19
i wprowadzonym reżimem sanitarnym zabezpieczającym bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu wychowanków w Przedszkolu Miejskim nr 30
w Bytomiu od 1.09.2020 r.

 

1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

3. W jednym oddziale przedszkolnym dzieci przebywają w jednej i stałej sali.

 

4. Do oddziału przedszkolnego przyporządkowani są na stałe nauczyciele, by zachować stałość i bezpieczeństwo kontaktu.

 

5. Organizacja zajęć i zabawy w oddziałach przedszkolnych są tak zorganizowane, aby zapobiec przemieszczaniu się dzieci między oddziałami w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

 

6. W przedszkolu maseczki  nie muszą być stosowane (przez dzieci i personel przedszkola).

 

7. Opiekunowie dzieci przyprowadzanych do placówki muszą być zaopatrzeni w maseczkę oraz stosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

 

8. Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji tj.: katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej/równa 37oC, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane
złe samopoczucie.

 

9. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji, które na wejściu zauważy pracownik placówki jest wskazaniem do nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

 

10. Dzieci wprowadzane są do placówki pojedynczo.

 

11. W przypadku, gdy przy drzwiach placówki pojawi się więcej niż dwoje dzieci, należy czekać na wejście do placówki w odpowiednich odstępach – 1,5 m lub więcej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.

 

12. Zaleca się stosowanie zasady utrzymania braku kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup.

 

13. Rodzice, przyprowadzając dziecko, przekazują informację o jego stanie zdrowia pracownikowi przedszkola. Rodzice nie wchodzą do dalszej części przedszkola i szatni.

 

14. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

 

15. Opiekunowie w sytuacji konieczności wejścia do budynku zobowiązani są do użycia środka dezynfekującego, znajdującego się w przedsionku placówki, w założonych maseczkach.

 

16. Przy przyjmowaniu dziecka do placówki pracownik (zaopatrzony w maseczkę)  sprawdza stan samopoczucia dziecka, pyta je o samopoczucie, bada termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka TEMPERATURĘ MIERZYMY TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM KIERUJĄC GO W RĄCZKĘ LUB INNĄ CZĘŚĆ CIAŁA- NIE CZOŁO.

 

17. Oświadczenie o niezatajaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/opiekun wypełnione przedkłada
do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.

 

18. Pracownik udaje się z dzieckiem do szatni w celu zdjęcia ubrania wierzchniego a następnie idzie umyć ręce mydłem antybakteryjnym i ciepłą wodą.

 

19. Pracownik przekazuje dziecko wprowadzając go do sali nauczycielowi właściwego oddziału  i wychodzi, ograniczając kontakt z innym personelem.

 

20. Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani jakichkolwiek rzeczy z domu (w tym biżuterii).

 

21. Rzeczy na zmianę potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek, który może zostać odkażony w szatni. Rzeczy mają być pozostawione w indywidualnych szafkach dzieci.

 

22. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w placówce. Niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.

 

23. Dzieci odbierane są po uprzednim zawiadomieniu pracownika przedszkola o przybyciu rodzica/opiekuna.
Dzieci wołane są pojedynczo.

 

24. Przy odbieraniu dziecka stosowane są te same procedury, co przy przyjmowaniu dziecka.

 

25. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez OSOBY ZDROWE.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA W GRUPIE

 

W sali przebywają dzieci z danej grupy przedszkolnej. Podczas konieczności przebywania dziecka w przedszkolu przed lub po czasie funkcjonowania danego oddziału dziecko przedzielone jest na stałe do innego oddziału wg ustalonego harmonogramu.

 

1. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie oraz higienicznego korzystania z zabawek
i sprzętów w sali.

 

2. W pierwszym dniu opieki nad dziećmi nauczyciele stworzyli tzw. „kontrakt” dotyczący bezpieczeństwa i higieny osobistej dziecka i grupy (przy pomocy makiet) i zasady jego przestrzegania. „Kontrakt” dotyczy między innymi higieny zabawy, spożywania posiłków, wykonywania czynności fizjologicznych, mycia rąk, itd.

 

3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni:

  • Dzieci myją ręce po każdorazowej wizycie w toalecie mydłem antybakteryjnym i ciepłą wodą .

  • Nauczyciele dbają o przestrzeganie zakazu brania przez dzieci zabawek do ust
    z należytą starannością.

  • Zabawki dezynfekowane są każdorazowo po opuszczeniu sali przez ostanie dziecko
    z grupy razem z innymi sprzętami i powierzchniami.

  • Zabawki oraz sprzęt w sali powinny być ograniczone tylko do ilości niezbędnego minimum. W sali powinny być tylko i wyłącznie zabawki oraz sprzęt, które można z łatwością umyć, wyprać i zdezynfekować. Sprzęt sportowy używany do zabaw należy dokładnie umyć lub zdezynfekować.

 

4. Sala wietrzona jest jak najczęściej, jednak nie rzadziej niż co 1 godzinę, a w razie potrzeby w czasie zajęć.

 

5. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odprowadzone do odrębnego pomieszczenia
i odizolowane od reszty dzieci – IZOLATKA NA I PIĘTRZE. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie.  Dziecko będzie przebywać pod opieką pracownika przedszkola.

 

6. Nauczyciele lub dyrektor komunikuje się z rodzicami/opiekunami drogą telefoniczną. Powiadamia rodziców
o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

 

7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego podzielonego
na sektory. DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA KORZYSTAJĄ Z POBYTU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
– W ZALEŻNOŚCI OD INNYCH ZAJĘĆ NAWET DWA RAZY DZIENNIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.

 

8. Nie  organizujemy do odwołania żadnych wyjść poza teren placówki.

 

     Wyżej wymienione zasady uregulowane są na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. i zamieszczone w PROCEDURZE DOTYCZĄCEJ ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
NR 30 W BYTOMIU
(w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19) z dnia 28.05.2020r. 
z późniejszymi zmianami ( ANEKS 1-3)

 

 

 

Życzę wszystkim zdrowia i bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 30

mgr Beata Halupczok

 

Przedszkole nr 30 w Bytomiu