Przedszkole nr 30 w Bytomiu

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY– 
ZDALNE NAUCZANIE
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 30 z siedzibą 
w Bytomiu, przy ul.Czarnieckiego 6
W przypadku wykorzystania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system informatyczny jest Minister Edukacji Narodowej. (zapis proszę umieścić wówczas, gdy korzystają Państwo z ww. platformy)
W przypadku wykorzystania przez Administratora aplikacji i portali społecznościowych, Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej usługi jest …… (zapis proszę umieścić wówczas, gdy korzystają Państwo z aplikacji i portali)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
    1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa 
art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: (uzupełnić np. rodzaj platformy edukacyjnej, wideo konferencja np. aplikacja Skype, dostawcy usług e-mail, portal społecznościowy ….., inne np. Messenger).
    2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
    3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zajęć w formie zdalnego nauczania do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
    4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);
    5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
    6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
    7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego.  

Administratorem danych osobowych  jest  Przedszkole Miejskie nr 30 w Bytomiu, ul. Czarnieckiego 6

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD: Jacek Telęga UM Bytom  ul. Smolenia 35

mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

  2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

  3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

  4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

 6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Przedszkole nr 30 w Bytomiu