Przedszkole nr 30 w Bytomiu

30.06.2020 WTOREK

TYGRYSKI ŻEGNAJĄ PRZEDSZKOLE

 

Nie jest łatwo być Kra­sna­lem…

Kra­snal nudzi się i bru­dzi,

bywa, że nie słu­cha wcale…

cza­sem tro­chę poma­ru­dzi…

 

Czę­sto trzeba mu poma­gać:

but zawią­zać, wytrzeć nosek,

i zbyt wiele nie wyma­gać

i łagod­nym mówić gło­sem…

 

Miś, choć led­wie czte­ro­la­tek,

to przed­szko­lak doświad­czony:

nary­suje ładny kwia­tek,

sam założy kale­sony…

 

Cały dzień by chęt­nie spę­dził

na podwórku, na zaba­wie…

no bo jak tu szlaczki kre­ślić,

kiedy można bry­kać w tra­wie…

 

Smerf prze­pięk­nie opo­wiada

nie sepleni pra­wie wcale…

z każ­dym świet­nie się dogada

radzi sobie doskonale.

r

 

Nawet gdy go smu­tek dopadł,

wie, że w gru­pie jest wese­lej:

do przed­szkola mknie w pod­sko­kach…

tam cze­kają przy­ja­ciele…

 

Tygrys nie­źle zna literki,

w cyfrach też się orien­tuje,

w mig nauczy się pio­senki,

ład­nie wiersz wyre­cy­tuje…

 

Radzi sobie bar­dzo dziel­nie,

mądry, grzeczny i wesoły,

został by w przed­szkolu chęt­nie,

ale czas już iść do szkoły: )

 

Kochane Tygry­ski, miło było z Wami wędro­wać przez ostat­nie lata.

Patrzeć jak rośnie­cie, bawi­cie się i uczy­cie…

To był nasz wspólnie spę­dzony w przed­szkolu czas, który na zawsze zosta­nie z nami.

Wędruj­cie do szkoły, rado­śnie zdo­by­waj­cie świat.

 

ŻYCZYMY WAM POWODZENIA!!!

p. Bożenka i p. Jola

 

TYGRYSKI ŻEGNAJĄ PRZEDSZKOLE

30 czerwca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu